شنبه ۱۶/ تیر /۱۴۰۳ ۱۲:۵۴:۵۷
مشهد
لینک های مفید

برگزاری جلسات


برگزاری جلسات و شرکت مدرسین زبانکده شعبات

برگزاری جلسات که درسال درطول ماه وهمینطور درپایان هر ترم صورت میگیرد .دراین جلسات که تمامی مدرسین و مسؤلین شرکت مینمایند در مورد مسائل مختلف زبانکده به بحث و گفتگو نشسته  و راهکارهایی که باعث از بین رفتن مشکلات و پیشرفت در امر تدریس  و پیشبرد بهتر کار و غیره میشود  ارائه و در مورد آنها تصمیم گیری صورت میگیرد.